VAKIF:

Madde 1- Vakfın adı “TÜRK MİLLİ KUVVETLER Vakfı’dır. Kısaltılmış ad olarak “TÜMKUV” denilecektir. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Keçiören ilçesinde olup adresi YAYLA Mah. 1409 Sokak No: 14 B / 2 MERKEZ-MERKEZ / KEÇİÖREN / ANKARA’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Türk Milli Kuvvetler Vakfının Amacı;
Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek, bu kişilere iş bulmak konusunda destek olmak,
Yoksulluk nedeniyle yardıma muhtaç kişilere iş bulmaları konusunda destek olmak,
Yoksulluk, zihinsel veya fiziksel engellilik ve benzeri gibi nedenlerle yardıma muhtaç durumda olan kişilerin ve bu kişilerin ailelerinin maddi, manebi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak,
Devletin eğitim ve sağlık hizmetlerine destek olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-Vakfın amacı kapsamındaki kişilere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur, iş bulmaları konusunda yardımcı olur, mevzuatın izni dahilinde eğitim programları, çeşitli kurslar ve meslek edinme kursları, seminerler eğitici geziler düzenler. Vakfın imkânları ölçüsünde aylık bağlar veya bir defaya mahsus toplu yardımda bulunur. Mali gücü yeterli hale geldiğinde eğitim ve sağlık tesisleri. Üniversite, Hastane ve benzeri sağlık kuruluşları kurabilir. Her türlü basın yayın hizmetinde bulunabilir, sergiler, müzeler, kermesler açar, seminer, çalıştay. gibi faaliyetler düzenler. vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için mevzuata uygun olarak gerekli diğer faaliyetlerde bulunabilir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve vurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayini haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenleri vermeye vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışılacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ile benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.